جنسیت می تواند معانی مختلفی داشته باشد.  معنی آن اغلب رده بندی زن و مرد است که به خصوصیات بیولوژیکی آنان، یعنی آلت تناسلی شان ارتباط داده می شود. 

تا به امروز حداقل ۱۵ تمایل جنسی گوناگون شناخته شده است.

روزگاری فقط ما به دو دسته تمایلات افراد به جنس مخالف (دگرجنس گرایی)و جنس موافق(همجنس گرایی)می اندیشیدیم ولی امروزه با واقعیت بزرگتری روبرو هستیم.

دگرجنس گرایی (Heterosexuality)

تمایا افراد به جنس مخالف را نشان میدهد یعنی تمایل مرد به زن و به عکس .این تمایل معمولترین و پذیرفته ترین نوع میل جنسی در جوامع انسانی است و غالب افراد در سرتاسر دنیا دگرجنس گرا محسوب میشوند.

هم جنس گرایی (Homosexual)

به جاذبه جنسی میان دو همجنس اطلاق میشود(تمایل مرد به مرد و زن به زن).

تا قرن ها همجنس گراها مورد تمسخر و آزار و تحقیر جامعه قرار میگرفتن ودرآغاز قرن ۲۰ با در نظر گرفتن این گرایش به نوعی بیماری بسیاری از محقیقین و پزشکان سعی در درمان آن میکردند که عموما با شکست روبرو شدند.

یکی از این تلاشهای درداور و بی نتیجه الن تورینگ نابغه و پدر علم کامپیوتر بود که در جریان این درمان نادرست و فشارهاییکه بر اثر داروها به وی تحمیل میشد با دستگاه شوک الکتیریکی دست به خودکشی زد.

با کم شدن تعصبات جوامع و پذیرش این مطلب این گرایش از فهرست بیماریهای روانشناسی بیرون امد و وزارت بهداشت جهانی این نوع تمایل جنسی را عادی شمرد و پذیرفت.

و امروزه در برخی جوامع حتی بصورت قانونی ازدواجشان ثبت میشود.

دو جنس گرایی (Bisexua)

در این نوع گرایش فرد به هر دو جنس تمایل دارد (مرد به زن و مرد -زن به مرد و زن)

بی جنس گرایی (َAsexual)

افرادی هم هستند که وجود هر گنه میل جنسی را در خود کتمان میکنند در اینجا عدم وجود تمایلات جنسی را داریم اگرچه تعداد این افراد بسیار کم است ولی نمیتوان چشم پوشی گرد.

ایزاک نیوتن بی جنس گرا بود
ایزاک نیوتن بی جنس گرا بود.
آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد واقع در خیابان آزادی طرف قرارداد با بیمه های رسمی کشور میباشد
چند جنس گراها (Polysexual)

افراد در این گرایش به تراجنسیت ها ( هم مرد هم زن -نه زن نه مرد-جنسیت های مبهم ) جنسیت سوم ( افرادیکه خودشان را جنسیت جدیدی می پندارند ) تمایل دارند.

این دسته بالاتر از دو جنس گراها و پایین تر از همه جنس گراها قرار میگیرند .

همه جنس گراها (Pansexual)

این افراد نسخه توسعه یافته دو جنسگرا ها هستند و به هر جنسیتی فارغ از نوع جنسیت و تمایل آنها گرایش جنسی دارند.

تراجنس بودن دیگر اختلال روانی نیست
نیمه جنس گرا (Demisexual)

حالتی است که در ان فرد فقط زمانی وارد رابطه جنسی میشود که با وی رابطه عاطفی دارد.

خرد جنس گرایی (Sapiosexual)

زمانیکه افراد با توجه به هوش و خرد و عقل طرف مقابل تمایل به ایجاد رابطه جنسی با وی دارند.این نوع میل جنسی ورای جنسیت هست چرا که علت ایجاد میل جنسی خرد و هوش فرد مقابل بوده نه جنسیت .

کم جنس گرایی ( Graysexual)

افرادی که بندرت نیاز به رابطه جنسی دارند و خیلی کم به این موضوع کشیده میشوند و همیشه دارای گرایش جنسی نیستند با این حال این افراد از دسته بی جنس گرا محسوب نمیشوند چرا که به هر حال اندک تمایل جنسی دارند.

مرد گرایی (Androsexual)

این افراد فقط تمایل به جنس مذکر دارد

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد واقع در خیابان آزادی طرف قرارداد با بیمه های رسمی کشور میباشد
زن گرایی (Gynesexual)

تمایل این افراد فقط به جنس مونث هست.

دو جنسه گرایی (Androgynsexual)

افرادیکه فقط تمایل به ایجاد رابطه جنسی با افرادیکه هم خصوصیات زنانگی و هم مردانگی را دارند بطور کلی میل جنسی این افراد فقط در برخورد با افراد دو جنسه تحریک میشود.

جنسیت گرایی نامشخص (Pomosexual)

این افراد خودشان را در دسته مشخصی از جنسیت قرار نمیدهند و اجازه برچسب مشخص زدن هم به خودشان نمیدهند.

خودجنس گرایی (Autosexual)

در این افراد میل جنسی به دیگران جذاب نیست و فقط خودشان به خودشان تمایل دارند.

تراجنس گرایی (Skoliosexual)

افرادیکه دارای میل جنسی نسبت به تغییر جنسیت داده ها و یا خارج از جنسیت ها ( هم مرد هم زن-نه مرد نه زن-بینابین زن و مرد-جنسیت مبهم )هستند.

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد واقع در خیابان آزادی طرف قرارداد با بیمه های رسمی کشور میباشد