یک روش ساده برای تشخیص ماسک تقلبی از استاندارد که در داروخانه های اروپایی ارائه دادند.

امروز در جهان با شرایط موجود کمبود ماسک ، ماسک های تقلبی در بازار موجود شده است.

تشخیص ماسک تقلبی

آزمایشگاه فرداد در محدوده انقلاب میباشد و با بیشتر بیمه های رایج کشور تحت قرارداد میباشد.