باید های فاصله گذاری اجتماعی

کالا های مورد نیازتان را از طریق تلفن یا اینترنت سفارش دهید .

حداقل ۱.۵ متر فاصله از دیگران را در هر شرایط در محیط های عمومی رعایت کنید .

در صورت ضرورت خرید از فروشگاه ها سعی کنید این کار را در ساعات خلوت انجام دهید .

رعایت فاصله از سالمندان و افراد دارای بیماری مزمن در داخل و بیرون از منزل الزامی است .

سعی کنید سوار تاکسی بدون مسافر شوید .عقب بنشینید و پنجره را باز کنید .

اگر مجبور هستید از غذای آماده استفاده کنید ،از فردی که غذا را آورده بخواهید غذا را پشت در قرار دهد .

در خانه ورزش های مناسب کششی و هوازی انجام دهید .

در حین صحبت رو به رو با فاصله و رو به پایین صحبت کنید تا قطرات ریز مستقیما به سمت فرد مقایل پرتاب نشود .

فاصله گذاری اجتماعی به زبان ساده در زمان شیوع ویروس

نباید های فاصله گذاری اجتماعی

از وسایل مشترک استفاده نکنید .

تا حد امکان به صورت رو در رو صحبت نکنید .

نگذارید احساس اینکه ( من سالم هستم ) شما را فریب دهد .

از حضور در محیط های شلوغ و پر ازدحام خودداری کنید .

تا حد امکان از مسافرت های غیر ضرروی بپرهیزید .

از دست دادن و رو بوسی خودداری کنید .

تعداد افرادی که سوار آسانسور میشوند باید محدود باشد .

فاصله را در آسانسور حفظ کنید .

داخل آسانسور رو به روی هم قرار نگیرید .

آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد واقع در خیابان آزادی طرف قرارداد با بیمه های کشور میباشد .