آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد با بهترین و کاملترین تجهیزات روز آزمایشگاهی و با بهره گیری از بهترین پرسنل آزمایشگاهی استان ، در حال خدمت رسانی از ساعت 6:30 صبح تا 8 شب به مردم می باشد
فرم زیر را پر کنید و برای ما بفرستید طی کوتاه ترین زمان فرم شما بررسی شده و نتایج آن پیگیری می شود
1 - فضای عمومی آزمایشگاه :
2 - نحوه برخورد کارکنان آزمایشگاه:
3 - زمان معطلی ونحوه پذیرش؟
4 - نظافت آزمایشگاه:
5 - فضای پذیرش را چگونه ارزیابی می کنید؟
6 - طریقه دریافت اطلاعات بیمار؟
7 - طریقه محاسبه وجوه وتسویه حساب مالی؟
8 - معطلی پس از پذیرش تا نمونه گیری:
9 - تفهیم مواردی که می بایست رعایت شود:
10 - برخورد و طریقه نمونه گیری:
11 - فضای نمونه گیری و کیفیت و امکانات دستشویی ها:
12 - حضور فرد مسئول پاسخگو به سوالات وارائه مشاوره:
13 - اطلاع رسانی پزشکی از طریق پوسترها و دستورالعمل:
14 - نحوه اشنایی شما با آزمایشگاه:
15 - عملکرد کلی آزمایشگاه: