آزمایشگاه پاتوبیولوژی فرداد با بهترین و کاملترین تجهیزات روز آزمایشگاهی و با بهره گیری از بهترین پرسنل آزمایشگاهی استان ، در حال خدمت رسانی از ساعت 6:30 صبح تا 8 شب به مردم می باشد
با فیلد جستجوی زیر می توانید از طریق اسم یا کد یا قیمت در آزمایش ها جستجو به عمل آورید


شمارهنام آزمایشکد تعرفهنرخ آزادنرخ بیمهمابه تفاوتدانلود دستورالعمل آزمایش
5پاپ اسمیر5555 234000134000100000